Cijene usluga

Iskop i zatrpavanje rake 392,00
Otvaranje i zatvaranje grobnice 392,00
Prijenos pokojnika od mrtvačnice do mjesta ukopa i smještanje u raku, te nošenje slike, križeva i vijenaca na grobno mjesto 800,00
Skidanje te ponovna postava pokrovne ploče (slijepa grobnica) 115,00
Preuzimanje pokojnika od prijevoznika te postava na odar 250,00
Pranje susjednih grobova nakon pogreba 50,00
Odvoz i zbrinjavanje vijenca s groba 100,00
Izrada grobnog humka nakon pogreba po zahtjevu 110,00
Odvoz viška zemlje nakon ukopa 120,00
Vođenje zakonom propisanih podataka te unos u grobni očevidnik 97,00
Naknada za utrošenu električnu energiju 30,00
Korištenje razglasa kod sprovoda 45,00
Kitanje pokrovne ploče cementnim mortom 40,00
Kitanje pokrovne ploče silikonskim kitom 50,00
Razbijanje cementnog estriha na grobu s zbrinjavanjem nastalog otpada 40,00
Bojanje unutarnjeg dijela grobnice 90,00
Ispumpavanje vode iz grobnice ili groba 104,00
Iznajmljivanje grobnice 10,25
Izdavanje potvrde o vlasništvu groba, izdavanje rješenja o novom vlasniku i upis u katastar groblja 35,00
Evidencija prijenosa prava korištenja grobnog mjesta na drugu osobu po ovjerenoj ostavinskoj raspravi ili drugim pravnim putem 35,00
Naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta veličine 2,00 x 2,50 – grobnica 1.200,00
Naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta veličine 2,00 x 2,40 – zemljani ukop (duplo grobno mjesto) 800,00
Naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta veličine 1.20 x 2,40 – zemljani ukop (jedno grobno mjesto) 480,00
Ekshumacija pokojnika iz zemlje ili grobnice pokopanog duže od 10 godina 700,00
Ekshumacija pokojnika iz zemlje ili grobnice pokopanog od5 do 10 godina 838,00
Ekshumacija pokojnika iz zemlje ili grobnice pokopanog unutar 5 godina 992,00
Preslagivanje ostataka pokojnika – vađenje posmrtnih ostataka, pospremanje istih u drugi mrtvački sanduk ili vreću te polaganje istih 1.250,00
Skupljanje i deponiranje ostataka lijesa nakon ekshumacije i čišćenje grobnice      85,00
Obavijest o smrti, objava 30,00
Izrada armirano zidane betonske grobnice veličine 2,50 x 2,00 s naknadom za suglasnost 9.500,00
Izrada armirano betonskog okvira s pripadajućim stazama 2,40 x 2,00 2.220,00
Izrada armirano zidane betonske grobnice veličine 2,50 x 1,40 s naknadom za suglasnost 6.200,00
Izrada armirano betonskog okvira s pripadajućim stazama 2,40 x 1,20 1.460,00
Odobrenje za klesanje i pjeskarenje slova na nadgrobnu ploču 40,00
Suglasnost za građevinske i klesarske radove – izgradnja grobnice 800,00
Suglasnost za klesarske radove – radovi kompletnog opremanja grobnim uređajem ( oblačenje okvira i pokrova) za jednostruko grobno mjesto 300,00
Suglasnost za klesarske radove – radovi kompletnog opremanja grobnim uređajem ( oblačenje okvira i pokrova) za jednostruko grobno mjesto bez okvira 400,00
Suglasnost za klesarske radove – radovi kompletnog opremanja grobnim uređajem ( oblačenje okvira i pokrova) za dvostruko grobno mjesto 400,00
Suglasnost za klesarske radove – radovi kompletnog opremanja grobnim uređajem ( oblačenje okvira i pokrova) za dvostruko grobno mjesto bez okvira 500,00
Suglasnost za građevinske i klesarske radove – radovi renoviranja na postojećim grobnim uređajima za jednostruko grobno mjesto 320,00
Suglasnost za građevinske radove – radovi renoviranja na postojećim grobnim uređajima za dvostruko grobno mjesto 450,00
Suglasnost za građevinske radove – radovi na izgradnji okvira za jednostruko i dvostruko grobno mjesto 200,00
Suglasnost za klesarske radove – radovi postavljanja spomenika 110,00
Suglasnost za klesarske radove – radovi na postavljanju pokrovne ploče 110,00
Suglasnost za građevinske i klesarske radove – radovi reklamacije 50,00
Usluga rada djelatnika prema zahtjevu PKV   60,00
Usluga rada djelatnika prema zahtjevu KV 75,00
Usluga ukopa pokojnika van radnog vremena ili subotom uvećavaju se za 35%  
   
Usluga dopreme materijala (relacija cca 25 km) 32,00
Usluga dopreme materijala (relacija od 25-60km) 35,50

Usluga dopreme materijala sa razastiranjem

(relacija cca 25 km)
43,75
Usluga  razastiranja materijala 6,25
Usluga  dopreme robe po toni (relacija cca 25 km) 27,00
Usluga  planiranja površine 2,00
Usluga  prijevoza otpadnog materijala sa utovarom  (relacija cca 15 km) 32,50
Usluga prijevoza otpadnog materijala sa utovarom i razastiranjem (relacija cca 15 km) 37,50
Usluga čišćenja odvodnog jarka (dužni metar) 9,00
Usluga iskopa odvodnog jarka 15,00

Usluga po jednom prijevozu otpadnog materijala

(tehnološki neopasni otpad relacija cca 10 km)
238,00
Usluga rada stroja 250,00
Usluga porezivanja nerazvrstanih puteva 250,00
Usluga rada radnika 65,00

Usluga košnje javnih površina (flaksanje) visine

trave do 50 cm
0,27

Usluga  košnje javnih površina(flaksanje) visine

trave preko 50 cm
0,50
Usluga rada kamiona 250,00
Usluga rada vibronabijača s radnikom 125,00
Usluga rada agregata za struju 100,00
Usluga rada radnika sa motornom pilom 100,00
Usluga rada radnika s motornom šišačicom živice 100,00
Malčiranje pretežno ravnih zelenih površina visine trave do 0,8 m 0,19
Malčiranje  kosih i neravnih površina visine trave iznad 0,8 m 0,21
Malčiranje zelene biljne mase uz prometnice širine do 1,6 m (bankine) 0,17
Usluga rada traktorom 260,00
Usluga rada kamiona sa ralicom 250,00
Usluga rada kamiona s ralicom i posipačem 275,00
Usluga rada kamiona na odvozu snijega 238,00

Usluga rada rovokopača na čišćenju strmih i

uskih ulica i parkirališta
280,00

Sve navedene cijene su izražene u HRK i bez PDV-a.